Vì chủ quyền an ninh biên giới 11.7.2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FVi+Chu+Quyen+Anbg+11.7.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục