Vì chủ quyền An ninh biên giới (10.10.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục