Chuyên đề 27.4- Cái Bè thay đổi sau 45 năm giải phóng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục