Chuyên đề 20.7 – Cái Bè thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục