Cây lành trái ngọt “Phát triển vùng chuyên canh ớt ở Bình Ninh Chợ Gạo”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục