Cái Bè tiềm năng và phát triển (13.05.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FPhat+Trua+13-5-2019+Chuyen+De+Cai+Be+Tiem+Nang+Va+Phat+Trien-okdl-1.m4v

Video cùng chuyên mục