Ký kết chương trình phối hợp giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2020

(THTG) Ngày 14/2, Liên đoàn Lao động và Tòa án nhân dân  tỉnh  Tiền Giang  ký kết chương  trình  phối  hợp  công tác  giai  đoạn 2017-2020.

1

Ảnh: Phi Phụng

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, xử lý việc thực thi các văn bản pháp luật trong lĩnh vực: lao động, công đoàn, cán bộ công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, an toàn – vệ sinh lao động,  đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Lễ ký kết chương  trình  phối  hợp  này nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật… đáp ứng yêu cầu về công tác pháp luật  của tổ chức Công đoàn. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Tòa án trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn.

Công Luận