Hội cựu chiến binh Xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè với công tác xây dựng nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FMy+Hoi-1.m4v

Video cùng chuyên mục