Thị xã Gò Công – xây dựng và phát triển (14.8.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTh%E1%BB%8B+Xa+Go+Cong+14.8.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục