Nông dân huyện Cai Lậy trúng mùa được giá vụ lúa hè thu.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTrung+Lua-1.m4v

Video cùng chuyên mục