Người dân hiến đất làm đường trong xây dựng nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FNog+Thon+Moi+29.9.18-1.mp4

Video cùng chuyên mục