Trung đoàn 924 nâng cao chất lượng bữa ăn cho chiến sĩ

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục