Điện lực Tiền Giang với công tác “Đền ơn đáp nghĩa và hướng về cộng đồng”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục