Điện lực Tiền Giang với công tác “Đền ơn đáp nghĩa và hướng về cộng đồng”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FPsu+Dien+Luc+Tien+Giang+2019+-+Hoat+Dong+Den+On+Dap+Nghia+Va+Huong+Ve+Cong+Dong-okdl-1.mp4

Video cùng chuyên mục