Chuyên đề 20.1 – Hiệu quả từ chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm Mã Lai

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục