Bạn nhà nông “Phòng trừ dịch hại trên lúa hè thu”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FPhong+Tru+Dich+Hai+Tren+Lua+He+Thu-1.m4v

Video cùng chuyên mục