Chuyên đề 13.03 – Công tác phòng chống hạn mặn ở xã Đạo Thạnh

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục