Câu chuyện truyền thanh “nội ơi đừng trọng trai khinh gái”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/TM CC TRUYEN THANH THU SAU 19-6-20(NOI OI DUNG TRONG TRAI KHINH GAI).mp3

Tin cùng chuyên mục