Câu chuyện truyền thanh “Khi người già vào viện dưỡng lão”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CAU CHUYEN TRUYEN THANH T2 6-6-22 (KHI NGUOI GIA VAO VIEN DUONG LAO).mp3

Tin cùng chuyên mục