Xếp hạng 2 di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng 2 di tích quốc gia tại tỉnh Quảng Ngãi và Nghệ An.

Điện Trường Bà là nơi thờ chánh Thánh mẫu Thiên YANA – người mẹ xứ sở có công giúp dân khai hoang, mở đất tại huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, 2 di tích quốc gia được xếp hạng đợt này gồm: Di tích lịch sử Điện Trường Bà, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi và di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Hồ Đình Trung, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguồn Chính phủ