Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ

Ảnh minh họa. Nguồn: hanoimoi.com.vn

       Ngày 1-5, giai cấp công nhân (GCCN) và nhân dân lao động cả nước từng bừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lao động sản xuất và giành được những thành tựu hết sức quan trọng. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động năm nay diễn ra đúng vào dịp cả nước đang triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Những sự kiện chính trị quan trọng nói trên là cơ hội thuận lợi để GCCN, nhân dân lao động cả nước phát huy trí tuệ, tỏ rõ bản lĩnh, thể hiện trách nhiệm đối với sự phát triển và lớn mạnh của đất nước, của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được thử thách qua khói lửa của các cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân, đế quốc giành lại độc lập, tự do cho dân tộc và cũng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công cuộc đổi mới, GCCN Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đạt được trong thực hiện công cuộc đổi mới của nhân dân ta có sự đóng góp to lớn của GCCN Việt Nam. Chính những người công nhân lao động trong mỗi nhà máy, công xưởng và có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc cần mẫn tạo nên vô số sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế so với yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, GCCN Việt Nam vẫn còn không ít hạn chế. Trước hết, tuy phát triển mạnh về số lượng nhưng trình độ của người lao động ở nước ta vẫn rất thấp. Số lượng người lao động qua đào tạo những năm gần đây có xu hướng tăng nhanh, nhưng so với yêu cầu vẫn còn một khoảng cách rất xa. Sản phẩm công nghiệp, nhất là công nghiệp khai thác và chế biến vẫn chủ yếu là những sản phẩm thô, có tộc; đại biểu trung thành lợi ích của GCCN, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đặc biệt, cần tập trung đánh giá, chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế, tồn tại sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng để từ đó có những chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả hơn, thiết thực hơn trong những năm tới. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là vấn đề cốt lõi, bản chất để xây dựng GCCN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đủ sức đảm trách vai trò nòng cốt trong thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Phải gắn kết chặt chẽ việc xây dựng GCCN với xây dựng giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức Việt Nam; giữa công nhân trong nước với công nhân trên thế giới, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh của thời đại trong xây dựng và phát triển đất nước. Gắn kết giữa thực hiện chiến lược xây dựng GCCN với thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và quá trình CNH-HĐH đất nước; không ngừng trí thức hóa đội ngũ công nhân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công nhân lao động quốc phòng là một bộ phận của GCCN Việt Nam. Trong những năm qua, công nhân viên chức, lao động quốc phòng đã có nhiều cách làm hết sức sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực, không những góp phần quan trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quân đội, mà ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội. Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động do Công đoàn Quốc phòng phát động mang lại hiệu quả thiết thực, có tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao nhận thức, thể hiện thái độ và hành động đúng đắn trong từng công việc, từng nhiệm vụ được giao của công nhân viên chức, lao động quốc phòng ở các đơn vị. Đặc biệt, kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động năm nay cũng là thời điểm công nhân viên chức, lao động quốc phòng đang có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ VIII. Đây là cơ hội tốt để đội ngũ công nhân và những người lao động trong quân đội thể hiện khả năng, trình độ, tài đức đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và quân đội.