Vững tin bước vào năm mới

Năm qua, dẫu có nhiều khó khăn, thách thức, trên phạm vi toàn cầu cũng như trong nước, trong tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang chúng ta đã cùng với cả nước nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Đặc biệt là bốn chỉ tiêu quan trọng liên quan mật thiết đến tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân đều cơ bản đạt và vượt: tổng vốn huy động toàn xã hội trên địa bàn; thu nhập bình quân đầu người; chỉ số lạm phát và tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó, nổi bật là thành tựu về sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp với giá trị tăng thêm cao, chiếm tỷ trọng lớn trong các ngành hàng xuất khẩu, đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Tiền Giang mang tính ổn định và bền vững.

Các lĩnh vực khác cũng đạt được những tiến bộ với những mức độ khác nhau, tạo nên bức tranh tổng thể tỉnh ta cơ bản ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội. Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đưa lại những chuyển biến bước đầu, nhất là về nhận thức, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với nhiều người.

Năm mới được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả đối với thế giới và nước ta, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta rất nặng nề, với xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Đây là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015 nên càng có ý nghĩa tạo tiền đề cho thắng lợi của toàn bộ kế hoạch.

Tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và các Nghị quyết, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, qua đó không ngừng hoàn thiện nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng là con người, là cán bộ, đảng viên; đồng thời với không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nền tảng sự vững bền của chế độ.

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, chúng ta tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, không quên công ơn của Hồ Chủ tịch, không quên tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người. Nhìn lại năm qua, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, với chân lý “khó vạn lần dân liệu cũng xong”, chúng ta vững tin bước vào năm mới.