- Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)! - Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập xây dựng Tiền Giang phát triển nhanh, bền vững! - Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Tiền Giang. - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh. - Phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.