* Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015) ! * Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt ! * Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! * Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015! * Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! * Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! * Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! * Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!