- Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016)! - Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng! - Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! - Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!