* Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020! * Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng! * Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội! * Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! * Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm! * Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! * Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!