- Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 – 3/2/2016)! - Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ! - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân! - Mừng xuân Bính Thân, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn! - Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! - “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”! - Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!