- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)! - Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. - Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. - Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiên thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.