- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi ! - Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)! - Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng! - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015! - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ! - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm ! - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!