Y tế trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hưng – Cái Bè

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTan+Hung+Cai+Be-1.mp4

Video cùng chuyên mục