Vì chủ quyền an ninh biên giới (11.04.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FVcq+1104-1.m4v

Video cùng chuyên mục