Phim tài liệu “60 năm phòng trào thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2F%2FtdokPHAT+TOI+5-6-2013+PHIM+TAI+LIEU+65+NAM+PHONG+TRAO+THI+DUA+YEU+NUOC+TINH+TIEN+GIANG.flv

Video cùng chuyên mục