Khắc phục thiệt hại lúa sau bão số 9

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FKhac+Ph%E1%BB%A5c+Thiet+Hai+Sau+Bao-1.mp4

Video cùng chuyên mục