Dân bất an vì đường dây điện xuống cấp

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FDan+Bat+An+Vi+Duong+Day+Dien+Xuong+Cap-1.mp4

Video cùng chuyên mục