Chuyên đề 24.07: Đóng góp dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục