Chuyên đề 06.7 – Cái Bè về đích nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục