Chuyên đề 06.4 – Chợ Gạo chủ động phòng chống hạn mặn

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục