Chuyên đề 04.3 – Lễ giao nhận quân ở huyện Tân Phước

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục