Châu Thành đổi mới (11.01.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTtok.+Phat+Trua+11-1-2019+Cmuc+Chau+Thanh+Doi+Moi+Hc-1.m4v

Video cùng chuyên mục