Cây lành trái ngọt ” Mô hình trồng măng cục trái mùa”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2F%2FCAY+LANH+26.2.14.flv

Video cùng chuyên mục