Cây lành trái ngọt “Mô hình nông nghiệp đô thị khổ qua trong chai thủy tinh”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FCay+Lanh+Trai+Ngot+11.9.2019-1.m4v

Video cùng chuyên mục