Cây lành trái ngọt “Dừa sáp Cầu Kè Trà Vinh”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FCay+Lanh+Trai+Ngot+14.8.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục