Cây lành trái ngọt “Những đột phá trong chuyển đổi cây trồng”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FokCay+Lanh+0201-1.m4v

Video cùng chuyên mục