Cái Bè tiềm năng và phát triển (05.8.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FCai+Be+Tim+Nang+Va+Phat+Trien+5.8.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục