Bản tin thị trường 18.06.2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FBan+Tin+Thi+Truong+18.06.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục