Bạn nhà nông “Nâng cao năng suất và chất lượng lúa hè thu”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FNang+Cao+Nang+Suat+Va+Chat+Luong+Lua+He+Thu-1.mp4

Video cùng chuyên mục