Bà con Ấp Mỹ Hội – Mỹ Hạnh Trung (Tx. Cai Lậy) mong chờ tuyến đường đạt chuẩn giao thông nông thôn

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTuyen+Duong+Gtnt+13.7.19-1.mp4

Video cùng chuyên mục