Uỷ ban bầu cử tỉnh Tiền Giang công bố danh sách 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(THTG) Uỷ ban bầu cử tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC, Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử. Nghị quyết nêu rõ:

– Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2015;

– Căn cứ Nghị quyết số 01 ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026;

– Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, về việc thống nhất giới thiệu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách chính thức 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 22 đơn vị bầu cử, để bầu 61 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức liên quan và những người ứng cử theo danh sách đính kèm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Xem danh sách tại đây