UBND tỉnh Tiền Giang Chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 25/02/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện Hỏa tốc số 72/CĐ-TTg về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình quản lý, sử dụng, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

2. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu và thực hiện các giải pháp để có đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; thường xuyên kiểm tra tình hình thuốc, trang thiết bị y tế của đơn vị mình để có kế hoạch mua sắm kịp thời, đúng quy định. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết.

Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, dám nghĩ, dám làm trong tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Sở Y tế, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.