Tuyên truyền “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”

(THTG) Ngày15/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tuyên truyền “ Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới và đô thị văn minh” cho  gần 200 đại biểu là  người  Hoa, nhà tu hành và các chức sắc tôn giáo  trên  địa bàn tỉnh  Tiền Giang.

1

 Hiện nay tỉnh Tiền Giang có 4.777 người Hoa và trên 283.300 tín đồ, Phật  tử  của 9 tổ chức Tôn giáo. Trong  những  năm qua,  cộng  đồng  người  Hoa và các chức sắc tôn giáo,  các tín đồ, giáo  dân, Phật  tử đã chấp hành  tốt các chủ trương của Đảng, chính  sách  của Nhà nước, thực hiện khối  đại  đoàn kết  dân tộc. Qua 5 năm thực hiện chương  trình  mục tiêu  quốc gia xây  dựng  nông  thôn mới, đến cuối năm 2015 tỉnh  Tiền Giang  đã có 12 xã được công  nhận đạt  chuẩn nông  thôn mới, dự kiến  đến năm  2020 tỉnh  Tiền Giang  có 50%  các xã đạt chuẩn  nông thôn mới.

Trong  công  cuộc xây dựng nông thôn mới, có sự đóng  góp tích cực  của các tổ chức tôn giáo và cộng đồng  người  Hoa của tỉnh Tiền Giang. Buổi  tập  huấn này  nhằm giúp  cho đồng bào  người  Hoa  và các chức sắc tôn giáo, các nhà tu  hành hiểu  rõ hơn chủ trương  của Đảng và Nhà nước  về việc xây  dựng  nông thôn mới  tại  Tiền Giang.

Bài và ảnh: Công Luận