Trường Cao đẳng nghề quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI

(THTG) Ngày 10/9, Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đến 144 đại biểu là giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI gồm: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.

Ngoài ra, Hội nghị cũng triển khai các vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông để các cán bộ giáo viên, nhân viên của Trường nắm bắt, hiểu rõ hơn về diễn biến cũng như quan điểm của Đảng ta trong giải quyết vấn đề này.