Trưng bày 160 phiên bản tài liệu tuyên truyền Cách mạng trước 1945

Triển lãm “Tuyên truyền cách mạng trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ” sẽ diễn ra từ ngày 20/ 8 đến ngày 30/11, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – Bộ Nội vụ) phối hợp tổ chức.


1
160 phiên bản tài liệu sẽ được trưng bày trong triển lãm

Triển lãm sẽ trưng bày 160 phiên bản tài liệu được lựa chọn từ một số phông lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II; một số tài liệu sưu tầm được từ Lưu trữ Hải ngoại – Cộng hòa Pháp. Thành phần tài liệu chủ yếu là truyền đơn, ấn phẩm của Đảng Cộng sản Việt Nam và của các tổ chức quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Triển lãm được bố cục theo 4 phần, trong đó phần 1: Giai đoạn trước năm 1930; Phần 2: Giai đoạn 1930 – 1935; Phần 3: Giai đoạn 1936 – 1939; Phần 4: Giai đoạn 1939 – 1945.

Về hình thức, các truyền đơn được viết tay và in ấn bằng chữ Quốc ngữ, chữ Pháp. Trải qua thời gian đến nay, một số bản truyền đơn đã bị sờn rách hoặc phai màu mực nhưng hầu hết vẫn giữ được nguyên vẹn nội dung.

Nội dung của các truyền đơn thay đổi theo sự phát triển của tiến trình Cách mạng. Ngôn ngữ biểu đạt thường rất ngắn gọn, lời văn mộc mạc, chân thành, dễ hiểu nhưng sức mạnh truyền cảm của nó vô cùng to lớn. Các truyền đơn này tố cáo chính sách áp bức bóc lột của thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh chống áp bức, phản đối chiến tranh, đánh đổ phong kiến và đế quốc thực dân để giành tự do, độc lập cho dân tộc. Bên cạnh đó, có những truyền đơn tuyên truyền sự gắn kết cách mạng với phong trào cách mạng thế giới, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của các ngày kỷ niệm lớn như: ngày Quốc tế Lao động (01/5), Cách mạng tháng 10 Nga (07/11).

Cùng với hình thức đấu tranh cách mạng khác như báo chí thì hình thức tuyên truyền bằng truyền đơn đã thu hút sự chú ý của quần chúng nhân dân, tác động sâu sắc đến phong trào đấu tranh ủng hộ cách mạng. Với thế hệ hôm nay, những tờ truyền đơn thực sự là minh chứng chân thực và qúy giá, kể về một thời kỳ đấu tranh gian khổ giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa./.

Nguồn Tổ quốc