Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

       (THTG) Sở Thông tin Truyền thông Tiền Giang vừa tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo giai đoạn 2013 – 2015.

Theo chương trình mục tiêu Quốc gia, Tiền Giang có 11 xã của huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông và thị xã Gò Công thuộc dự án. Thực hiện dự án tập trung vào 3 nội dung tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, tăng cường cơ sở vật chất thông tin và truyền thông cơ sở, và tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở. Theo đó đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng các đài truyền thanh và truyền hinh huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông,Thị xã Gò Công sẽ được hỗ trợ tập huấn về nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông về bảo vệ biển phát triển kinh tế biển, đưa công nghệ thông tin về cơ sở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển…

Tổng kinh phí dự án gần 8 tỷ đồng, trong đó kinh phí trung ương hỗ trợ gần 5 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách tỉnh.