Triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chỉ thị số 48/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”.

Theo đó, để thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và có hiệu quả những nhiệm vụ sau:

Trong quý II năm 2011, các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung của “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”, đặc biệt chú ý những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.

Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, các đề án, dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện Chiến lược giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn đến năm 2020 để đưa vào kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm của đơn vị.

             

Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Uỷ ban Olympic Việt Nam và các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia xây dựng các chương trình, đề án theo phân công của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung: Phát triển thể dục, thể thao quần chúng; phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang; đổi mới cơ chế tổ chức, nội dung tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao thành tích cao theo định hướng chuyên nghiệp; tăng cường nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho công tác đào tạo tài năng thể thao thành tích cao; ưu tiên đầu tư cho các môn thể thao, vận động viên thể thao trọng điểm; xây dựng trường năng khiếu thể thao ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khuyến khích phát triển các môn thể thao có kết hợp với hoạt động kinh doanh, dịch vụ thể thao; tiến hành chuẩn hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ thi đấu thể thao, tập huấn đội tuyển quốc gia, đào tạo vận động viên trẻ cấp tỉnh, ngành; ưu tiên ứng dụng nghiên cứu khoa học, y học thể thao; tăng cường năng lực chữa trị chấn thương và phòng, chống Doping; thực hiện giám định khoa học đối với quá trình huấn luyện một số vận động viên trọng điểm; củng cố và hoàn thiện nội dung quản lý Nhà nước về thể thao thành tích cao; tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và tổ chức giải thể thao chuyên nghiệp; củng cố và phát triển bóng đá nam chuyên nghiệp và bóng đá nữ; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội thể thao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương để ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị về chủ trương, chính sách cụ thể; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thể dục, thể thao 5 năm và hàng năm phù hợp với “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình thực hiện Chương trình này và định kỳ báo cáo vào dịp Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch hàng năm.

Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược báo cáo trình Bộ trưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” vào năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020.