Triển khai quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội

(THTG) Ngày 23/10,  Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc  Việt  Nam  tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính  trị về giám sát, phản biện xã hội, góp  ý xây  dựng  Đảng, xây  dựng  chính  quyền của Mặt  trận Tổ quốc Việt  Nam, các đoàn thể chính  trị- xã hội  và nhân dân, và Thông  tri 28  của Trung  ương  Mặt  trận Tổ quốc Việt  Nam về hướng  dẫn thực hiện một số điều của quy chế, quy  định.

3

 Đối tượng dự lớp  triển khai  này là các chủ tịch, phó  chủ tịch  Ủy ban  Mặt  trận Tổ quốc ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nội  dung của chương  trình  tập  huấn nhằm  giúp cho  các cán bộ làm công tác Mặt  trận ở  địa phương nắm vững  các quyết định của Bộ Chính  trị về những  qui định,  phương  pháp  tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Vai trò của Mặt  trận Tổ quốc  và các đoàn thể, tổ chức chính  trị xã hội  trong  việc giám sát  phản biện xã hội.

Dịp  này, Ủy ban  Mặt  trận  Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Tiền Giang  cũng  triển khai  hướng  dẫn  việc tổ chức Ngày  hội Đại đoàn  kết toàn dân tộc  ở các khu  dân cư, để  kỷ niệm 84 năm  Ngày  thành  lập  Mặt  trận Dân tộc thống  nhất  Việt  Nam (  18-11-1930/ 18-11- 2014 )./.

Công Luận