TP. Mỹ Tho: Tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2014-2019

Ủy ban MTTQ TP. Mỹ Tho vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội MTTQ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân, thể hiện sức mạnh của toàn dân trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân và giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.

Để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới và ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Kết quả thành phố và các phường, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền với trên 11.000 cuộc, có gần 482.000 lượt người dự.

Từ tháng 8-2013 đến 3-2014, MTTQ các cấp TP. Mỹ Tho đã tổ chức và phát động rộng rãi trong nhân dân thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp thành phố thông qua việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả trên từng lĩnh vực, thể hiện qua mỗi công trình, mỗi phần việc ở từng khu dân cư.

Đã xây dựng và bàn giao 20 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 400 triệu đồng giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.308 lượt người nghèo, người già, khuyết tật, trị giá gần 47 triệu đồng; vận động nhân dân nâng cấp 19 tuyến hẽm, đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước trị giá trên 4 tỷ đồng; ra quân dọn cỏ, nạo vét các tuyến kinh mương với chiều dài trên 4.600 m….

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ TP. Mỹ Tho xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ thành phố, đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các phường, xã xây dựng dự thảo nội dung văn kiện, sau đó tiến hành chỉnh sửa và tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ các cấp.

Kết quả đã tổ chức 265 cuộc với trên 14 ngàn lượt người dự, đã đóng góp 317 lượt ý kiến, trong đó 105 ý kiến góp ý dự thảo văn kiện của thành phố và 212 ý kiến góp ý dự thảo văn kiện của phường, xã.

Nhờ thực hiện tốt quy trình chuẩn bị nội dung văn kiện, tổng hợp được trí tuệ của cán bộ và nhân dân nên nội dung văn kiện phản ánh đầy đủ kết quả, đánh giá đúng thực chất tình hình công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2008 – 2013 và đề ra phương hướng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời gian tới theo quy định và sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quá trình chuẩn bị nhân sự được các cấp MTTQ TP. Mỹ tho thực hiện đúng theo Luật định, đảm bảo tiêu chuẩn, mở rộng thành phần, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực, đảm bảo đúng quy trình hiệp thương giới thiệu người tham gia vào Ủy ban MTTQ các cấp.

Qua quá trình hiệp thương có 65 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2014 – 2019, trong đó: nữ chiếm tỷ lệ 41,5% và người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 26,2%; Đại hội hiệp thương cử 594 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ 17 phường, xã, trong đó: đơn vị có tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia vào Ủy ban MTTQ phường, xã cao nhất 38,71% và thấp nhất 27,03%….

Đại hội MTTQ các cấp TP Mỹ Tho nhiệm kỳ 2014 – 2019 được tổ chức thành công, qua đó đã đánh giá, nhìn nhận đúng thực chất tình hình và kết quả thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2008 – 2013, hiệp thương cử ra nhân sự mới của Ủy ban MTTQ các cấp TP. Mỹ Tho, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019, góp phần cùng với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Nguồn Ấp Bắc