Tổng kết công tác điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016

(THTG) Ngày 22/3, Ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Năm 2016 là lần thứ 5 tỉnh Tiền Giang thực hiện cuộc tổng điều tra về nông thôn nông nghiệp và thủy sản. Cuộc tổng điều tra tiến hành tại 8 huyện, 1 thành phố, 2 thị xã, 144 xã với 861 ấp, tại khu vực thành thị tiến hành điều tra ở 22 phường, 7 thị trấn. Với phạm vi điều tra bao gồm toàn bộ lao động của hộ dân cư sống ở nông thôn và hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản ờ khu vực thành thị. Kết quả toàn tỉnh có 412.017 hộ tăng hơn 23.000 hộ so với năm 2006, trong đó khu vực nông thôn 404.184 hộ tăng 5,2 %; khu vực thành thị 7.833 hộ tăng 93,6 %. Nguyên nhân do mở rộng địa giới hành chính khu vực thành thị. Cơ cấu ngành nghề hộ nông nghiệp chiếm gần 52% giảm 8% so với năm 2011. Hộ công nghiệp trong năm 2016 tăng 7% cho thấy mức độ công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế nông thôn ngày càng tăng khá hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: các huyện, thành thị cần nghiên cứu, phân tích những kết quả tổng điều tra, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo định hướng phát triển nền nông nghiệp nông thôn tại huyện mình gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; Ngành nông nghiệp khai thác sử dụng kết quả đạt được tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra kế hoạch, chương trình phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt tái cơ cấu nền nông nghiệp của tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 41 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Thanh Thảo